O projekcie
Projekt „PI ART – AKTYWATOR” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Celem głównym projektu jest wzrost adaptacyjności i aktywności zawodowej i społecznej osób z wyższym wykształceniem po kierunkach związanych z kulturą, i sztuką pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy z woj. lubelskiego poprzez zastosowanie innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. W ramach projektu zostanie opracowany model ART-AKTYWATOR, dzięki któremu osoby z wyższym wykształceniem uzyskają możliwość skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej i docelowo stworzą sobie miejsca pracy w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie Fundacji Likejon oraz Europerspektywy.

Aktualności

30.07.2014
Z dniem 31 lipca 2014 r. kończy się projekt PI ART-AKTYWATOR. Z opracowanych podczas jego trwania rozwiązań korzystać będzie można nadal dzięki platformie internetowej www.art-aktywator.pl, do czego gorąco zachęcamy.

Na platformie można:
- dotrzeć do podstron poszczególnych artystów, nawiązać z nimi współpracę,
- obejrzeć portfolia i prace artystów, a także ich referencje,
- przeczytać lub zmieścić informacje o wydarzeniach związanych ze światem artystycznym.

Poprzez tę stronę mogą Państwo dotrzeć również do podręcznika "Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką" oraz do materiałów szkoleniowych.

Realizatorzy projektu PI ART-AKTYWATOR dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie kompleksowej ścieżki wsparcia dla osób związanych z kulturą i sztuką na rynku pracy.

2.07.2014
Dnia 25 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja "ART-AKTYWATOR. Jak skutecznie pomagać osobom po kierunkach artystycznych na rynku pracy?". W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób, przedstawicieli między innymi: urzędów pracy, biur karier, inkubatorów przedsiębiorczości, samorządu, instytucji kultury, szkół wyższych, przedsiębiorców a także organizacji pozarządowych i mediów. Podczas konferencji przedstawiona została idea projektu, zaprezentowano także innowacyjne produkty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego pn. "Art-Aktywator". Zaproszeni goście zaprezentowali zagadnienia dotyczące wpierania artystów na rynku pracy, ukazując zarówno możliwe rozwiązania, jak też trudności.
Uczestnicy konferencji otrzymali podręcznik "Artysta to także zawód", który stanowi jeden z produktów pośrednich w ramach wypracowanego modelu.

29.05.2014
Konferencja ART-AKTYWATOR - Zapraszamy!

Realizatorzy innowacyjnego projektu pn. "ART-AKTYWATOR" zapraszają do udziału w konferencji "ART-AKTYWATOR Jak skutecznie pomagać osobom po kierunkach artystycznych na rynku pracy?".

Konferencja odbędzie się dnia 25 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 - 13.30 w Hotelu Mercure w Lublinie, Aleje Racławickie 12.

W ramach spotkania zaprezentowane i udostępnione będą innowacyjne produkty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego pn. "Art-Aktywator". Nastąpi również wymiana doświadczeń w zakresie pracy z osobami po kierunkach związanych z kulturą i sztuką.

Do udziału w konferencji zachęcamy przede wszystkim instytucje realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (urzędy pracy, OHP, biura karier, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, NGO i inne).

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz podręcznik "Artysta to także zawód". Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) należy przesłać (drogą pocztową lub elektroniczną) lub dostarczyć osobiście do dnia 23 czerwca 2014 r. do:
Fundacji Likejon, ul. Wojciechowska 5a/21-23, 20-704 Lublin, a.gospodarek@likejon.pl; telefon kontaktowy 81 444 60 09, kom. 512 442 262 lub 81 532 25 52.

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Likejon i Europerspektywą Beata Romejko. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Ramowy program konferencji
Formularz zgłoszeniowy


29.05.2014
Pozytywna ocena produktu finalnego PI ART-AKTYWATOR
6 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, podczas którego dokonana została ocena walidacyjna produktu finalnego PI Art-Aktywator.
W związku z pozytywną oceną rozpoczął się kolejny etap projektu związany z upowszechnianiem i włączaniem do głównego nurtu polityki.

1.04.2014
W ramach projektu "PI ART-AKTYWATOR" dnia 31.03.2014 r. został złożony w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego opis produktu finalnego projektu innowacyjnego wraz z ostateczną wersją produktu finalnego.

20.03.2014
Przegląd okresowy projektu "PI ART-AKTYWATOR"

Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbył się przegląd okresowy projektu innowacyjnego testującego "PI ART-AKTYWATOR". Uczestniczyli w nim przedstawiciele Beneficjenta oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - IW (IP 2). Celem spotkania było:
- omówienie przebiegu dotychczas zrealizowanych działań, w tym problemów występujących w projekcie,
- ocena realizacji projektu w partnerstwie,
- przedstawienie działań zaplanowanych do realizacji.

Podsumowując dotychczasową realizację projektu "PI ART-AKTYWATOR" stwierdzono, iż przebiega ona zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego zatwierdzoną w kwietniu 2013 r. oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów innowacyjnych.

28.02.2014
W lutym kontynuowane są prace Panelu Ekspertów E zmierzające do przygotowania wszystkich elementów Produktu Finalnego w ramach projektu PI Art-Aktywator, który ma uzyskać ostateczny kształt do końca marca.

31.01.2014
Zespół ekspertów od listopada pracuje nad zmianami w podręczniku aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką, w scenariuszu szkoleniowym i materiałach oraz na platformie internetowej www.art-aktywator.pl. Utrzymujemy kontakt z uczestnikami ścieżki wsparcia w ramach testowania. Otrzymaliśmy informacje, że są wśród nich osoby, które wybrały ścieżkę przedsiębiorczą i założyły własną działalność gospodarczą, a także takie, które zdobyły różnego rodzaju zlecenia lub inne umowy. Cieszy nas, że w wielu przypadkach nawiązane kontakty procentują także w życiu zawodowym.

23.11.2013
W listopadzie rozpoczyna się ważny etap projektu "PI ART-AKTYWATOR": uczestnicy panelu ekspertów przystąpią do analizy wyników testowania i opracowywania ostatecznej wersji Produktu Finalnego. Działania te będą oparte o wersję wstępną PF (składającą się z podręcznika aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką, platformy internetowej www.art-aktywator.pl, instrukcji do tej platformy a także scenariusza szkoleniowego z materiałami do przeprowadzenia szkoleń) oraz o raporty zawierające wnioski z jej testowania.

22.10.2013
Kolejny etap testowania - spotkanie "Okrągłych Stołów" - zrealizowany

17 października odbyły się debaty w ramach okrągłych stołów pt. SZANSE ROZWOJU PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH W OPARCIU O POTENCJAŁ AKADEMICKI LUBELSZCZYZNY. W spotkaniu wzięło udział ponad 58 osób: uczestnicy projektu PI ART-AKTYWATOR, zaproszeni goście reprezentujący Kulturę, Instytucje Rynku Pracy, przedstawiciele Biura Karier UMCS oraz organizatorów. Debaty odbywały się przy trzech okrągłych stołach, dotyczących następujących tematów: Stolik 1. "Rynek pracy dla osób po kierunkach związanych z kulturą" Stolik 2. "Artyści i biznes" Stolik 3. "Wystawy, galerie, promocja kultury" W trakcie rozmów pojawiło się wiele pytań, informacji o trudnościach, jakie spotykają na swojej drodze artyści, a także sposobach pozwalających je pokonać. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły aktywny udział w spotkaniu. Wyrażamy nadzieję, że stanowi ono początek inicjatywy spotkań środowiska artystycznego i biznesu w naszym regionie.

14.10.2013
Europerspektywa, Fundacja Aktywności Obywatelskiej oraz Fundacja Likejon mają zaszczyt zaprosić Państwa na debaty "Okrągłych Stołów", które odbędą się w dniu 17 października w Chatce Żaka przy ulicy Radziszewskiego 16 w Lublinie w godzinach 11:00 - 14:00.
W ramach spotkania zaprezentowana zostanie innowacyjna ścieżka wsparcia artystów na rynku pracy pn. "Art-Aktywator" oraz odbędą się sesje debat "okrągłych stołów" wokół tematów związanych z przemysłami kreatywnymi.
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na debaty "Okrągłego Stołu"

20.09.2013
Ostatnie miesiące testowania produktu finalnego!

W ramach testowania produktu finalnego we wrześniu zrealizowane zostaną warsztaty "Artysta biznesmenem" oraz Gra Planszowa "Wirtualna galeria sztuki", których celem jest połączenie wszystkich poprzednich działań szkoleniowych, zwiększenie świadomości biznesowej uczestników projektu oraz przygotowanie "zespołów kreatywnych", dzięki którym mogliby oni rozwijać swoje pomysły.
Trwają przygotowania do realizacji "Okrągłego stołu" - spotkania w ramach którego uczestnicy projektu będą mieli sposobność zaprezentowania swojego portfolio i strategii marketingowych przedstawicielom instytucji kultury oraz przedsiębiorcom, aby uzyskać od nich wskazówki do dalszego działania, a być może również nawiązać współpracę.

14.08.2013
Realizujemy kolejne szkolenia!

W dniach 19-20 sierpnia br. odbędzie się kolejne szkolenie w ramach projektu "PI ART-AKTYWATOR": Jak sprzedawać wytwory kultury? Techniki sprzedaży, rynki zbytu, pozyskiwanie zleceń.
Tydzień później, 26-27 sierpnia, zrealizowany zostanie następny moduł: "Jak chronić własność intelektualną? Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej".

15.07.2013
Zakończenie rekrutacji do projektu i rozpoczęcie realizacji szkoleń!

Dnia 1 lipca 2013 r. zakończona została rekrutacja do projektu "PI ART-AKTYWATOR". Uczestnicy projektu dnia 2 lipca warsztatem budowania grup kreatywnych rozpoczęli cykl zajęć w ramach testowania Produktu Finalnego. Następnie 8 i 9 lipca odbyło się szkolenie w ramach pierwszego z modułów szkoleniowych: "Jak wypromować wytwory kultury? Marketing, promocja, reklama i PR". Dla uczestników przygotowane są również kolejne moduły: "Jak zarządzać sobą i współpracownikami w ramach przemysłów kreatywnych? Zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy", "Jak sprzedawać wytwory kultury? Techniki sprzedaży, rynki zbytu, pozyskiwanie zleceń" oraz "Jak chronić własność intelektualną? Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej".

17.06.2013

Ulotka Art-Aktywator


06.05.2013
W projekcie „PI ART-AKTYWATOR” rozpoczęliśmy realizację etapu testowania, w trakcie którego będziemy testować wszystkie wytworzone wstępne wersje produktów pośrednich, którymi są: 1. platforma internetowa www.art-aktywator.pl;
2. instrukcja do platformy;
3. podręcznik adresowany do instytucji rynku pracy, który szczegółowo omawia innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób po kierunkach związanych z kulturą i sztuką;
4. materiały szkoleniowe.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o przebiegu testowania.

18.04.2013
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „PI ART-AKTYWATOR” wraz z opracowanymi produktami została pozytywnie oceniona przez eksperta i zaakceptowana dnia 16 kwietnia przez członków Regionalnej Sieci Tematycznej. W związku z powyższym realizacja projektu będzie kontynuowana, a następnym etapem projektu jest etap testowania, który rozpocznie się z początkiem maja.

28.02.2013
Zakończył się proces opracowywania wstępnej wersji produktu finalnego - innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. W efekcie pracy trzech paneli ekspertów powstały wstępne wersje czterech produktów pośrednich:
1. platforma internetowa www.art-aktywator.pl;
2. instrukcja do platformy;
3. podręcznik adresowany do instytucji rynku pracy, który szczegółowo omawia innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób po kierunkach związanych z kulturą i sztuką;
4. materiały szkoleniowe.
Wszystkie te produkty powstały w ramach współpracy Fundacji Aktywności Obywatelskiej z firmą Europerspektywa i Fundacją Likejon.

Eksperci zaangażowani przez lidera projektu i partnerów opracowali ponadto Strategię wdrażania projektu innowacyjnego, która z opracowanymi produktami została złożona do oceny przez Regionalną Sieć Tematyczną. W sytuacji pozytywnej oceny, w maju rozpocznie się proces testowania wypracowanego modelu, którego celem jest skuteczna pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia minimum 12 miesięcy od ukończenia studiów na kierunkach związanych z kulturą i sztuką.

Zakończyła się również ewaluacja zewnętrzna wstępnej wersji produktu finalnego. Wyniki ewaluacji będą wykorzystane na kolejnych etapach projektu oraz będą wspierały procesy decyzyjne Zespołu Projektowego oraz Grupy Sterującej.

04.01.2013
W styczniu rozpoczęła się ewaluacji zewnętrzna produktu finalnego. Celem ewaluacji jest m.in. określenie stopnia użyteczności wsparcia w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej, stopnia skuteczności, trwałości osiąganych celów i rezultatów. Wyniki ewaluacji będą wykorzystane na kolejnych etapach projektu oraz będą wspierały procesy decyzyjne Zespołu Projektowego oraz Grupy Sterującej.

10.12.2012
W projekcie „PI ART-AKTYWATOR” trwają spotkania w ramach 3 paneli ekspertów opracowujących wstępne wersje Produktu Finalnego - innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. Ponadto w grudniu rozpoczęło pracę 3 ekspertów ds. opracowania strategii wdrażania. Prace nad strategią wdrażania potrwają do końca lutego 2013 roku.

10.11.2012
W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” rozpoczęto pracę nad opracowaniem wstępnej wersji produktu finalnego.  Nad opracowaniem produktu finalnego pracować będą 3 panele ekspertów:
- Panel A opracuje podręcznik zawierający model funkcjonowania ART-AKTYWATOR.
- Panel B stworzy platformę umożliwiającą biznesowe wykorzystanie talentów i umiejętności w ramach sektora kreatywnego. Dodatkowo Panel B opracuje instrukcję korzystania z platformy internetowej.
- Panel C  opracuje scenariusze szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi i wytycznymi dla trenerów. Szkolenia obejmować będą następujące moduły: 1. Własność intelektualna: prawa autorskie, znaki towarowe, patenty; 2. Techniki sprzedaży wytworów kultury , rynki zbytu, pozyskiwanie zleceń; 3. Reklama, promocja, PR; 4.  Zarządzanie zasobami ludzki w biznesie kreatywnym , organizacja pracy.

31.10.2012
W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” eksperci ds. badań opracowali raporty z badań absolwentów szkół wyższych po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą oraz pracowników instytucji rynku pracy. Dodatkowo powstała analiza danych zastanych prezentująca aktualną sytuację absolwentów kierunków związanych z kulturą i sztuką na rynku pracy.

28.09.2012 r.
W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” zakończono realizację badań absolwentów szkół wyższych po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą oraz pracowników instytucji rynku pracy w województwie lubelskim. Wyniki badań wprowadzono do bazy danych w formacie excel, która posłużyła do przeprowadzenia analizy statystycznej w programie Statistica PL. Wyniki analiz statystycznych przekazano ekspertom opracowującym raporty z badań.

04.09.2012
Obecnie w projekcie „PI ART-AKTYWATOR” w ramach zadania „Pogłębiona diagnoza problemu” Europerspektywa realizuje obecnie następujące badania:
- badania 50 absolwentów kierunków artystycznych i związanych z kulturą, którzy min. 12 miesięcy od ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia.
- badania telefoniczne 60 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
Wkrótce natomiast rozpoczną się indywidualne pogłębione wywiady z 4 przedstawicielami instytucji rynku pracy, w których testowany będzie produkt finalny.
Wyniki z badań absolwentów oraz z badań telefonicznych pracowników instytucji rynku pracy zostaną poddane analizie statystycznej. Następnie wraz z wynikami pogłębionych wywiadów indywidualnych posłużą opracowaniu raportu.

03.07.2012
Wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej oraz Fundacją Likejon rozpoczęliśmy realizację projektu innowacyjnego "PI ART - AKTYWATOR". Projekt realizowany będzie przez dwa lata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wkrótce więcej informacji. 
 

Aktualnie realizowane projekty:
Projekty zrealizowane: 


(c) Europerspektywa 2009